Goldrent | NUOMOS SĄLYGOS
16657
page-template-default,page,page-id-16657,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
 

NUOMOS SĄLYGOS

 1. Nuomotojas pagal šios sutarties sąlygas įsipareigoja suteikti už užmokestį Nuomininkui laikinai naudotis ir valdyti Nuomotojui nuosavybės teise priklausančiu automobiliu …………………………, Lietuvos Respublikos transporto priemonės registracijos liudijimo , toliau vadinamas Automobiliu) teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui nuomos mokestį.
 2. Šalys pripažįsta, kad šios sutarties sudarymo metu Automobilis yra tvarkingos techninės būklės ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį visą nuomos terminą.
 3. Nuomininkas įsipareigoja naudotis Automobiliu pagal jo paskirtį ir šios sutarties sąlygas.
 4. Nuomininkas turi teisę naudoti automobilį Lietuvos Respublikos (toliau LR) teritorijoje bei, gavęs raštišką Nuomotojo sutikimą, kelionėms už LR ribų. Išvažiavus už LR ribų be raštiško sutikimo, Nuomotojas turi teisę kreiptis į policiją ar kitus teisėsaugos institucijas, pranešdamas apie automobilio vagystę, ir taiko Sutartyje nurodyto dydžio baudą.
 5. Nuomininkas turi teisę pratęsti nuomos laikotarpį, raštu informavęs Nuomotoją apie pratesimą ne mažiau kaip prieš vieną dieną ir gavės nuomotojo raštišką sutikimą, Nuomotojas gali atsisakyti pratęsti nuomos laikotarpį ir pareikalauti gražinti Automobilį.
 6. Automobilį norinti pasiimti arba gražinti ne UAB Auksinis vairas darbo laiku
 7. ( I-V 08:00 -19:00 VI 10:00 – 16:00) mokamas 15 eurų su PVM mokestis.
 8. Nuomininkas nuomos laikotarpiu įsipareigoja mokėti Nuomotojui nuomos mokesti, kurio dydis yra  …….. eurai su PVM parai nuo ………………………………………………………………………………………………………………………………. Viso …………… eurų
 9. Rezervuodamas nuomininkas moka 150 eurų užstatą / frančizę.
 10. Nuomininkas turi teisę gauti techninę pagalbą kelyje, Automobiliui sugedus. Operatyviam techninės pagalbos kelyje gavimui, sugedus Automobiliui, Nuomininkas privalo skubiai t.y. per 12 val. ,sutartyje nurodytais telefonais ar kitais būdais pranešti Nuomotojui. Gedimai nustatomi ir Automobilis remontuojamas tik Nuomotojo nurodytuose autoservisuose.
 11. Automobilis gali būti pristatomas į nuomininko pageidaujamą vietą, pristatymo mokestis 15 eurų su PVM.
 12. Nuomininkas turi teisę Automobilį gražinti anksčiau nei numatyta Sutartyje. Tokiu atveju, pinigai už nepanaudotas nuomos dienas nėra gražinami.
 13. Nuomininkas pats prisiima visišką atsakomybę dėl kelių eismo taisyklių laikymosi ir/ar nesilaikymo nuomos laikotarpiu bei prisiima atsakomybę už kilusias pasekmes. Taip pat sumoka Nuomotojui 29EUR su PVM pažeidimų administravimo mokestį už kiekvieną pažeidimą.
 14. Nuomininkas įsipareigoja naudotis Automobiliu pagal paskirtį, eksploatuoti jį saugiai, rūpestingai, tiktai techniškai tvarkingą. Pastebėjus automobilio sugedimą arba techninės būklės pablogėjimą, nedelsiant pranešti apie tai Nuomotojui. Prietaisų skydelyje užsidegus gedimo informacijos indikatoriams, ar žinant, kad tai gali pakenkti automobiliui, jo nebeeksploatuoti.
 15. Nuomininkas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas Automobilio, jame esančios įrangos, visų kitų daiktų ar dokumentų, susijusių su išnuomotu Automobiliu, saugumas
 16. Nuomotojas nuomos laikotarpiu privalo techniškai prižiūrėti Automobilį, užtikrinti tinkamą jo būklę bei atlikti einamąjį bei kapitalinį remontą ir tiekti būtinas detales.
 17. Nuomotojas privalo teikti Automobilio vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas, kurios leistų užtikrinti Automobilio normalų ir saugų eksploatavimą pagal šios sutarties sąlygas.
 18. Nuomotojas privalo drausti Automobilį ir jos valdytojo civilinę atsakomybę bei Kasko draudimu.
 19. Nuomininkas nuomos laikotarpiu privalo apmokėti Automobilio naudojimo išlaidas, kuro ir kitų sunaudojamų medžiagų kainą bei mokėti rinkliavas.
 20. Automobiliu leidžiama nuvažiuoti iki 400km per parą. Viršijus nurodytą dydį, Nuomininkas papildomai moka Nuomotojui 0.09 EUR su PVM mokestį už kiekvieną papildomai nuvažiuotą kilometrą
 21. Dėl Nuomininko kaltės įvykus incidentui bei sužalojus trečiuosius asmenis, apgadinus nuomojamą ir/ar Automobilį, praradus dokumentus, Nuomininkas prisiima atsakomybę bei pareigą atlyginti padarytą žalą ir visus susidarius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
 22. Jei Nuomininkas bet kokiu būdu pažeidžia šią Sutartį, Nuomotojas turi teisę atsiimti Automobilį iki laiko, kol Nuomininkas nepašalins pažeidimo ir tai nebus laikoma pagrindiniu Nuomininkui nutraukti Sutartį..
 23. Nuomininkas įsipareigoją neviršyti automobilio maksimalaus 130km/h greičio nors kelio žymėjimas ir nurodo kitaip. Viršijus šį greitį mokama 200 eurų bauda.
 24. Jeigu Automobilis sudaužomas ar sugadinamas dėl Nuomininko kaltės, nuomos pinigai už nepanaudotas dienas negražinami, be to, Nuomotojas gali atsisakyti teisės pateikti pakaitinį Automobilį.
 25. Nuomos metu sulaikius arba areštavus Automobilį, visą sulaikymo laikotarpį Nuomininkas įsipareigoją mokėti nuomos mokestį. Automobilio konfiskavimo atveju Nuomininkas per penkiolika dienų po pranešimo apie konfiskavimą, gavimo sumoka Nuomotojui Sutartyje numatytą Automobilio vertę (kainą).
 26. Nuomininkas visus mokėjimus atlieka remdamasis šią sutartimi ir Nuomotojo pateiktomis sąskaitomis faktūromis.
 27. Nuomininkas įsipareigoją sumokėti Sutartyje nurodytą nuomos ir kitus priklausančius mokėti mokesčius Automobilio perdavimo Nuomininkui metu, nebent PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta kitaip. Mokant pavedimu, pateikti Nuomotojui apmokėjimą  patvirtinančius dokumentus.
 28. Šalys susitaria kad, mėnesį sudaro 30 dienų , o metus 360 dienų.
 29. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja kol nėra nutraukta šalių.
 30. Šalis, norinti nutraukti šią sutartį, privalo apie tai pranešti kitai šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) savaitę.
 31. Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai įvykdyti visas šios sutarties sąlygas. Jei šios sutarties vykdymo procese iškiltų nesutarimai, tai šalys juos spręs derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu, ginčas turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 32. Ši sutartis sudaryta dviem (2) egzemplioriais lietuvių kalba, iš kurių vienas įteiktas Nuomotojui, o kitas – Nuomininkui.
 33. Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei Nuomininkas iš esmės pažeidė sutarties sąlygas t. y. laiku nesumokėjo dalies ar visos PVM sąskaitos-faktūros ar nepadengė bet kokio įsiskolinimo.
 34. Nuomininkas turi teisę perduoti Automobilį laikinai naudotis tretiems asmenims, perdavus Automobilį tretiems asmenims Nuomininkas lieka atsakingas Nuomotojui už Automobilį ir įsipareigoja atlyginti bet kokią žalą ir nuostolius patirtus dėl trečių asmenų veiklos.
 35. Nuomininkas neturi teisės be Nuomotojo raštiško sutikimo subnuomoti Automobilio tretiesiems asmenims.
 36. Nuomotojas turi teisę pakeisti nuomojamą Automobilį kitu automobiliu, įspėjęs Nuomininką prieš 1 k. d.
 37. Nuomininkui padarius žalą Automobiliui, jį naudojant ne pagal Sutartyje numatytą tvarką ir sąlygas, Nuomotojas pasilieką teisę, pateikus įrodymus dėl netinkamo Automobilio naudojimo, pareikšti Nuomininkui pretenziją ir reikalauti padarytos tiesioginės ir netiesioginės žalos, nuostolių ir/ar negautų pajamų atlyginimo. Nuomininkas taip pat privalo sumokėti administravimo mokestį, kuris yra 10 % visų nuostolių vertės, bet ne mažiau nei 29EUR su PVM.